Reklamačný poriadok | SimiToyz.sk

Poštovné zdarma ku každej objednávke!

Reklamačný poriadok

1. Reklamácia sa uplatňuje elektronicky prostredníctvom e-mailu info@simitoyz.sk zaslaním vyplneného formulára, ktorý je súčasťou tohto poriadku.

2. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie vady Tovaru opravou, takáto oprava sa uskutočňuje výhradne u Predávajúceho a nie u akéhokoľvek tretieho subjektu.

3. Reklamácie vrátane odstránenia vady musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je súčasťou tohto poriadku) alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

4. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru. 

5. Predávajúci v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na Reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie Kupujúceho o vybavení Reklamácie v zákonom určenej lehote.

6. Predávajúci po riadnom vybavení Reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode Tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

7. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácii s Tovarom alebo používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným výrobcom k dokumentácii k Tovaru. 

Kontakt: 

email: info@simitoyz.sk

tel. č.: +421911468385

 

Súbory na stiahnutie: