Zásady ochrany údajov | SimiToyz.sk

Poštovné zdarma ku každej objednávke!

Zásady ochrany údajov

Zásady ochrany osobných údajov e-shopuSimi Toyz

spoločnosti Simi Toyz, s.r.o., so sídlom K. Šmidkého 2424/20, 911 08 Trenčín, 

IČO 53 365 232, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 40816/R

prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky simitoyz.sk

 

(ďalej len „Zásady“)

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa ustanovenia § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť Simi Toyz, s.r.o., so sídlom K. Šmidkého 2424/20, 911 08 Trenčín, Slovenská republika, IČO 53 365 232, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 40816/R (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“)

 2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

  1. Korešpondenčná adresa: K. Šmidkého 2424/20, 911 08 Trenčín, Slovenská republika

  2. E-mailová adresa: info@simitoyz.sk

  3. Telefónne číslo: +421911468485

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 4. Dotknutá osoba je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

 5. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

 6. Prevádzkovateľ týmto oznamuje Dotknutej osobe, že Osobné údaje spracúva na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.

 7. Tieto Zásady vypracoval Prevádzkovateľ z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré Prevádzkovateľ dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky a využívania webovej stránky Prevádzkovateľa.

 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 

 3. Konkrétne Prevádzkovateľ spracúva nasledovné Vaše osobné údaje:

  1. meno a priezvisko,

  2. e-mailová adresa,

  3. telefónne číslo,

  4. fakturačná adresa,

  5. doručovacia adresa,

  6. IP adresa,

  7. cookies,

  8. bankové spojenie,

  9. údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb,

  10. záznamy o správaní na internetovej stránke e-shopu. 

 

  1. Pokiaľ si u nás objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, fakturačnú a doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť.

  2. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

  3. Pre účely predaja tovaru alebo služieb a doručenie tovaru potrebujeme Vaše telefónne číslo, aby sme Vás kontaktovali pri doručení tovaru.

  4. Cookies: S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej lokality Prevádzkovateľa dochádza k ukladaniu malých dátových súborov na zákazníckom zariadení, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o zákazníckych krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok klient nemusí opätovne uvádzať. Webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookies môže klient kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti sú uvedené na stránke aboutcookies.org. Klient môže vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môže nastaviť tak, aby im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne bude nutné pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby
   a funkcie nebudú fungovať. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 

 1. plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR v nadväznosti na ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

 2. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR v nadväznosti na ustanovenie § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

 3. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre účely výkonu činností vernostného programu, zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR v nadväznosti na ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre nasledujúce účely: 

 1. plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb: osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Vami ako Dotknutou osobou, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

 2. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);

 3. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;

 4. kontaktovania Vás s ďalšími produktami alebo službami,

 5. vernostného programu, 

 6. na splnenie marketingovej akcie (súťaže), jej vyhodnotenie a ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď.

 7. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa: 

  1. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov;

  2. individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe; prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk;

  3. individuálny prístup: zasielanie upomienkových predmetov v prípade narodenín alebo výročia registrácie

 1. Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle ustanovenia čl. 22 Nariadenia GDPR v nadväznosti na ustanovenie § 28 Zákona. 

 2. Následne neposkytnutia osobných údajov:

  1. Pokiaľ ako Dotknutá osoba neposkytnete svoje Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a fakturačná adresa, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo poskytnúť Vám služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

  2. Pokiaľ ako Dotknutá osoba neposkytnete svoje Osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, nebude možné Vám zaslať potvrdenie o objednávke a informáciu o termíne doručenia tovaru/služby.

  3. Pokiaľ ako Dotknutá osoba neposkytnete svoje Osobné údaje v rozsahu telefónne číslo, nemôžeme Vám prostredníctvom kuriérskej služby tovar/službu správne doručiť. 

  4. Pokiaľ ako Dotknutá osoba neudelíte súhlas na zasielanie obchodných ponúk, vernostných programov, produktov a služieb, tieto Vám nebudú zasielané.

  5. Pokiaľ ako Dotknutá osoba sa nezapojíte do marketingovej akcie (spotrebiteľskej súťaže) Vaše Osobné údaje nebudú spracúvané na tento účel.

 1. Dotknutá osoba je povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedná Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 

 1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

 2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

 3. po dobu trvania súťaže a jej následného vyhodnotenia.

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať Vaše osobné údaje tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti klienta, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie poistných produktov, vybavovanie reklamácií.

 2. Príjemcovia Vašich osobných údajov sú osoby 

   1. sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy 

   2. spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy

   3. prepravcom s cieľom dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

   4. našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte

   5. ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát (napríklad externým poskytovateľom marketingových služieb),

   6. tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností

   7. verejným orgánom (napr. polícia)

   8. tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi klientmi

   9. osobám, ktoré vedú účtovníctvo Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. 

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 

 1. právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa ustanovenia čl. 15 Nariadenia GDPR v nadväznosti na ustanovenie § 21 Zákona, 

 2. právo na opravu osobných údajov podľa ustanovenia čl. 16 Nariadenia GDPR v nadväznosti na ustanovenie § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa ustanovenia čl. 18 Nariadenia GDPR v nadväznosti na ustanovenie § 24 Zákona, 

 3. právo na výmaz osobných údajov podľa ustanovenia čl. 17 Nariadenia GDPR v nadväznosti na ustanovenie § 23 Zákona, 

 4. právo na prenositeľnosť údajov podľa ustanovenia čl. 19 Nariadenia GDPR v nadväznosti na ustanovenie § 26 Zákona, 

 5. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa ustanovenia čl. 21 Nariadenia GDPR v nadväznosti na ustanovenie § 27 Zákona, 

 6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto Zásad. 

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky spracúvania a zabezpečenia osobných údajov

 1. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe (automatizovaným spôsobom) a listinnej podobe (neautomatizovaným spôsobom). 

 2. O Osobných údajoch Dotknutej osoby vedie Prevádzkovateľ záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné pre účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal.

 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 4. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä šifrovanie, kryptovanie a heslovanie miesta úložiska, ako aj korešpondenciu a správu informácií s osobnými údajmi.

 5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 6. Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje bude získavať a spracúvať výlučne na účel podľa týchto Zásad.

 7. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade
  s platnými právnymi predpismi SR.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S podmienkami uvedenými v týchto zásadách súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto zásady zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto zásad na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste Prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2021.